AVISO LEGAL

A titular desta páxina web e polo tanto responsable do tratamento dos datos persoais recollidos e tratados desde a mesma é a Axencia Galega de Innovación, con enderezo en Rúa Airas Nunes S/N, 15702 Santiago de Compostela, teléfono 981 541 099 e email gain@xunta.es